Facitsnurrans stamtavla
Family tree of Facit calculators

ÖPPNA NYTT FÖNSTER / OPEN BROWSER WINDOW

Spakmaskin
Odhner-type

Tangentmaskin
Keyboard type

Elektrisk
Electric

Halvautomat
Semi-automatic

Helautomat
Fully-automatic

Ur-Facit
1918-24

Den ursprungliga Facitsnurran.
Fast kvotregister utan tioöverföring,
rörligt produktregister.
15 siffrors kapacitet.

 

 

   
The original Facit: Fixed quotient register without tens transmission, movable accumulator.        

Standard
1924-31

Fast kvotregister utan tioöverföring,
tabulator.

Modell T
1932-39

Första Facitsnurran med tangentinställning enligt Rudins patent.
Utan glidande kvotkoppling.
13 siffrors kapacitet.

Modell E
1934-39

Elektrisk version av
modell T.
Elektrisk nollställning av inställningsregistret.
Stoppdivision.

   
Facit Standard: Fixed quotient register without tens transmission, movable accumulator and tabulator. Model T: The first Facit with keyboard input. Without sliding quotient coupling. 13-digit capacity. Model E: Electric version of model T. Electric clearing of input register. Automatic stop division.    

Modell 10
1928-31

Fast kvotregister med tioöverföring,
tabulator.

Modell TK
1936-54

Som modell T,
med glidande kvotkoppling.*

Modell EK
1936-43

Som modell E,
med glidande kvotkoppling.

Modell EA
1939-43

Funktioner som EK,
med automatisk division och automatisk stegning vid multiplikation.

 
Model 10: Fixed quotient register with tens transmission, movable accumulator and tabulator. Model TK: Like model T, but equipped with sliding quotient coupling.* Model EK: Like model E, but equipped with sliding quotient coupling. Model EA: Functions of model EK, with the added features of automatic division and automatic shifting when multiplying.  

Modell S
1935-54

Rörligt kvot- och produktregister.
13 siffrors kapacitet.

 

Modell NEK
1943-48

Som modell EK,
utrustad med bättre drivverk.

Modell NEA
1943-56

Som modell EA,
utrustad med bättre drivverk.

Modell ESA
1945-50

Funktioner som EA,
med automatisk multiplikation.

Model S: Movable quotient register and accumulator. 13-digit capacity.   Model NEK: Like model EK, but fitted with an improved drive unit. Model NEA: Like model EK, but fitted with an improved drive unit. Model ESA: Functions of model EA, with the added feature of automatic multiplication.
Tangentmaskin med stor kapacitet
Large-capacity keyboard machine
       

Modell Lx
1938-54

Rörligt kvot- och produktregister,
tangentinställning.
19 siffrors kapacitet.*

 

Modell NE a***
1953-56

Funktionsmässigt som modell NEK med tillagd additionstangent.
Tangentbord som modell NEA, men utan omställnings- och sekundärspakar.

 

Modell ESA-0 a***
1949-52

Som modell ESA,
med elektrisk nollställning av samtliga register.
Saknar dock sekundärspak.

Model Lx: Movable quotient register and accumulator, keyboard input. 19-digit capacity.*   Model NEa***: Functions as model NEK with an extra ADD key.
Keyboard layout as on the NEA, but without the two control levers.

 

Model ESA-0a***: Like model ESA, with electric clearing of all registers, but without secondary control lever.

Modell NLx
1954-56

Moderniserad
version av modell Lx.

Modell NTK
1954-57

Som modell TK,
med Bernadottekåpa.

Modell NE b***
1953-56

Funktionsmässigt som modell NEK med tillagd additionstangent.
Tangentbord som modell NEA, men utan sekundärspak.

 

Modell ESA-0 b***
1952-56

Som modell ESA-0 a,
med sekundärspak.

Model NLx: Modernized version of model Lx. Like model TK, but with Bernadotte casing. Model NEb***: Functions as model NEK with an extra ADD key. Keyboard layout as on the NEA, but without secondary control lever.   Model ESA-0b***: Like model ESA-0a, but equipped with a secondary control lever.

Modell C 1-19
1956-60

Som modell NLx,
med Bernadottekåpa.

Modell C 1-13
1957-67

Som modell NTK,
med Bernadottekåpa.**

Modell CE 1-13
1956-60

Som modell NE b, med Bernadottekåpa.
Manuell nollställning.

Modell CS 1-13
1956-65

Som modell NEA,
med Bernadottekåpa.
Elektrisk nollställning av samtliga register.

Modell CA 1-13
1956-67

Som modell ESA-0 b,
med Bernadottekåpa.

Model C1-19: Like model NLx, but with Bernadotte casing. Model C1-13: Like model NTK, but with Bernadotte casing.** Model CE1-13: Like model NEb, but with Bernadotte casing. Manual clearing. Model CS1-13: Like model NEA, but with Bernadotte casing and electric clearing of all registers. Model CA1-13: Like model ESA-0b, but with Bernadotte casing.
 

Modell 1002
1967-82

Som modell C 1-13,
med kåpa i lätt modifierad design.

   

Modell 1003
1967-73

Som modell CA 1-13,
med kåpa i lätt modifierad design.

 
Model 1002: Like the C1-13, but with slightly modified casing.
   
Model 1003: Like the CA1-13, but with slightly modified casing.
 
Ny serie
New series
   
Ny serie
New series
 

Modell CM 2-16
1959-67

Ny modell med standardtangentbord.
Återföringsanordning.
16 siffrors kapacitet.

   

Modell CA 2-16
1962-67

Ny modell med standardtangentbord.
Återföringsanordning.
16 siffrors kapacitet.

  Model CM2-16: A new design with 3-row keyboard and back transfer device. 16-digit capacity.     Model CA2-16: A new design with 3-row keyboard and back transfer device. 16-digit capacity.
 

Modell CM 2-16 S
1964

Specialversion av
CM 2-16.

   

Modell CA 2-16 SX
1965-67

Enklare version av
modell CA 2-16.

  Model CM2-16S: Special version of the CM2-16.     Model CA2-16SX: Simplified version of the CA2-16.
 

Modell CM 2-13 S
1964-65

Specialversion av
CM 2-16,
med 13 siffrors kapacitet.

     
  Model CM2-13S: Special version of the CM2-16, but with 13-digit capacity.      
 

Modell 1004
1967-72

Som modell CM 2-16,
med kåpa i lätt modifierad design.

   

Modell 1007
1967-69

Som modell CA 2-16,
med kåpa i lätt modifierad design.

  Model 1004: Like the CM2-16, but with slightly modified casing.  
Tryckande
Printing
Model 1007: Like the CA2-16, but with slightly modified casing.
     

Modell 1051
1967-69

Helautomatisk tryckande kalkylmaskin.

Modell 1006
1967-68

Enklare version av
modell 1007.

      Model 1051: Fully-automatic printing calculator. Model 1006: Simplified version of model 1007.

*     Vi har sett en prototyp till modell Lx; motsvarande modell TK, men med 18 siffrors kapacitet, i Facits egna samlingar.
**   Vi har hört talas om en modell C 1-16 med 16 siffrors kapacitet, men inte kunnat bekräfta att den någonsin tillverkats.
*** Vår beteckning. Bägge modellerna har den officiella modellbeteckningen NE, resp. ESA-0.

Man stöter ibland på maskiner med små indexsiffror efter modellbeteckningen: NEA2, ESA-01. Vi antog först att detta avsåg den senare versionen av NEA med substopptangent (i stället för substoppspak), respektive den modell som härovan kallas ESA-0b, men fick snart förkasta denna teori. Det förekommer även en "B-serie" av t.ex. C 1B-13 och CA 1B-13.

Har Du en Facitsnurra och vill veta vilket år den är tillverkad? Meddela mig serienumret via e-post!

*     We have seen a prototype of model Lx; corresponding to model TK, but with 18-digit capacity, in Facit's own collection.
**   A model C 1-16 with 16-digit capacity is sometimes mentioned, but we have not been able to confirm that it ever was built.
*** Our indication. There are no special model names to distinguish the two varieties of the NE and the ESA-0.

Sometimes a Facit with small index figures after the model name (NEA2, ESA-01) are encountered. At first we presumed that this meant the later version of the NEA with a sub-stop key (instead of a sub-stop lever), resp. the above-mentioned ESA-0b. However, this is not the case! There are also "B-series" model designations such as C1B-13 and CA1B-13.

 

Facitsnurrans designvarianter / Design variations of Facit calcultors

Tillbaka till Facits räknemaskiner / Back to Facit calculators

TILL HUVUDMENYN / TO THE MAIN MENU